1945-40 2. Verdenskrig & Atlantvolden
Mere end 5000 km befæstninger fra Kirkenes til Pyrenæerne
 
                               

           
           

Atlantvolden - som Göbbels gerne ville se den;
En uigennemtrængelig mur mod vest. 

     
 


Tysk propaganda poster

 

Hitler's Memorandum
I forbindelse med konstruktionen af "der neue westwall" udformede Hitler i 1938 et memorandum til hærens overkommando med sine tanker om fæstningsanlæg. Hitler gjorde her bl.a. detaljeret rede for sin opfattelse af bunkerens rolle som et middel, der skulle "tjene til at bevare soldatens kampkraft, ikke være et gemmested for folk, der ikke ville slås". Det ideelle fæstningsanlæg gav, efter førerens mening, hver mand mulighed for at komme til nytte med sit våben. Denne opfattelse, som brød med samtidens fæstnings-strategi, som den var udtrykt i Frankrigs Maginot-linie og belgiernes fort Eben-Emael, blev afprøvet under konstruktionen af Westwall og senere også udtrykt i det system af enkeltstående bunkere med forskellige funktioner, forbundet med et netværk af åbne løbegrave, som tyske ingeniører anlagde langs Atlantvolden. 

Taktik
Hitler's memorandum behandlede også de forsvarsmidler, der kunne bringes til anvendelse i et befæstet område, og fastslog, at den bedste sikring mod et infanteriangreb blev opnået, når forsvarerne havde gode observationsmuligheder og frit skudfelt til alle sider, således som det er tilfældet fra en nedgravet ringstilling. Til at imødegå truslen fra fly pegede Hitler på grundig kamuflage af anlæggene og beskyttelse gennem rigelig anvendelse af luftskyts-artilleri. Endelig var Hitler af den opfattelse, at egne anlæg af svært artilleri, der skulle skyde hyppigt (og derfor kunne udpeges af fjenden), burde beskyttes i betonkasematter. Dette memorandum var så detaljeret, at Hitler i et særligt afsnit ikke alene gav anvisninger på forskellige bunkertyper og deres indretning, men også skitserede placering, løbegange og sløringsteknikker. 

Filosofien bag Regelbau
Da arbejdet på Atlantvolden blev igangsat, betød erfaringerne fra bygning af Westwall, at man allerede disponerede over de nødvendige tegninger såvel som indsigt i projektering og opførelse af bunkere og befæstningsanlæg. Som en konsekvens ydede bunkerne i denne forsvarslinie soldaten dækning under tung artilleribeskydning, gas- eller bombeangreb, men når han skulle slås, måtte han i de fleste tilfælde forlade den sikre dækning og møde fjenden ansigt til ansigt. Den relativt spredte "bebyggelse" i sådanne forsvarsstillinger var desuden sværere at ramme - og dermed ødelægge - fra fly eller med artilleri, og tilbød mere fleksibilitet i forsvar og modangreb, da et gennembrud af perimeteren eller en enkelt erobret bunker ikke ville betyde hele stillingens fald. Forsvaret kunne regrupperes fra de tilbageværende stillinger og modangreb sættes ind. 

Organisation Todt 
Organisationen, der vel nærmest var den tyske pendant til vores "Forsvarets Bygningstjenste" var opkaldt efter grundlæggeren og første chef, rigsminister Fritz Todt, og navnet har altså ikke noget med det tyske ord for død (tot) at gøre, selvom de østeuropæiske slavearbejdere, som i vid udstrækning blev brugt til opførelse af fæstningsværker m.v., nok ikke vil skrive under på dét. Det var Organisation Todt (OT), der stod som bygherre for opførelsen af den danske del af Atlantvolden, hvor der i modsætning til andre besatte lande næsten udelukkende blev anvendt lønnet, dansk arbejdskraft. 

Samarbejde mellem værnene 
I Führerweisung 40 (23.03.42) understreges betydningen af et tæt samarbejde mellem hæren, flyvevåbnet og marinen, hvis en invaderende fjende skal slås tilbage. Man må derfor se på helheden, når man vurderer Atlantvolden, og medinddrage de flyvepladser, der blev bygget inde i landet. Disse er på sæt og vis også en del af volden, selvom de ikke ligger ved kysten. I Danmark bevarede Luftwaffe en vis kampkraft, mens de allierede d. 6. juni 1944 havde absolut luftherredømme over invasionsområdet. Også Kriegsmarine var tiltænkt en rolle i anti-invasionsforsvaret, hvor den skulle engagere fjenden til søs og hindre, eller i det mindste forstyrre en landgang. At flåden på invasionstidspunktet blot var en skygge af sig selv efter tabet af flere store slagsskibe og nederlaget på Atlanten, var ikke forudset i Hitlers planer. Førerordren isolerer en række sandsynlige landgangsområder langs den jyske vestkyst. Her skulle oprettes "befestige räume", altså egentlige forsvarsstillinger, resten af kysten skulle "overvåges" med henblik på hurtig indsættelse af forstærkninger, hvor det blev nødvendigt. Disse forsvarsstillinger havde forskellig klassifikation alt efter hvor vigtig - og dermed befæstet - et område forekom.

Rommel's inspektionstur
I November 1943 beordrede Hitler Feltmarskal Rommel til at inspicere Atlantvolden og komme med en indstilling til forbedringer. Turen startede i Danmark d. 1. december 1943 og løb over 14 dage, hvor Rommel uden større jubel besigtigede de anstrengelser, der hidtil var udfoldet. Derefter gik turen videre til andre af de besatte lande og resultatet udmøntede sig i en kritisk rapport, der som bekendt førte til, at Rommel overtog ansvaret for opbygningen af kystforsvaret langs volden.

Den anden forsvarslinie 
Indtil 1943 bestod den tyske kystbefæstning i Danmark altså af et antal støttepunkter med meget lidt forsvar til at binde dem sammen. Efter at OKW havde gentænkt situationen i oktober, besluttede man at oprette en 2. forsvarslinie nogle kilometer inde i landet, hvor et fjendtligt gennembrud kunne standses og forsvaret reorganiseres. Samtidig fik en del byer i dette bagland status af støttepunkter og blev befæstet med pansergrave, pigtråd og minefelter. Rommel erkendte imidlertid efter sin inspektionstur, at de tilstedeværende reserver formodentlig ikke ville være i stand til at forsøge et modangreb, der effektivt kunne kaste fjenden tilbage. Han formulerede derfor den doktrin, der skulle komme til at gælde for hele Atlantvolden, at fjenden aldrig måtte tillades at etablere et brohoved, men skulle slås tilbage på strandene. I Danmark blev dette begyndelsen til et hektisk byggeri af en kæde af flankestillinger langs Jyllands vestkyst, specielt på strækningen fra Limfjordens udmunding i vest til Ringkøbing fjord, hvor grupper med to F-stande og en Tobruk på visse steder stod med blot 4-500 meters mellemrum.

     
         
         
         
         
         
               
             
             
     

Maginotlinien, en kæmpefæstning i flere etager

       
             
             
     

Regelbau-batteri, individuelle bunkere forbundet med løbegrave

       
             
             
             
     

Dr. Fritz Todt

       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                               
                               
                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS