2000-1946 Den Kolde Krig
Truslen fra øst 
 
                               

           
           

Tyskland var overvundet og Atlantvolden havde mistet militær betydning.
Truslen kom nu fra øst, og den nye "vold" tilsigtede at forhindre, 
eller i det mindste sinke, Østblokkens fremmarch i danske farvande. 

     
 


Amerikansk propaganda poster
fra 1950erne

 

Nye fjendebilleder
Forbrødringen mellem Sovjetunionen og USA/England under 2. Verdenskrig var fra første dag af en kunstig alliance, skabt af nødvendigheden, og det tog som bekendt heller ikke lang tid før sejrsrusen og den fælles glæde hos de allierede over Nazitysklands fald blev afløst af gensidig mistro og fornyet oprustning. Øst stod over for vest og for Danmarks vedkommende betød det blandt andet fornyet fæstningsbyggeri.

Kommissionsrapporten af 1946
I 1946 rejste en militærsagkyndig kommission rundt og registrerede samtlige tyske anlæg, der havde stået ubenyttede - og for nogles vedkommende også ubevogtede - siden krigsafslutningen. Kommissionen vurderede både den enkelte befæstnings militære værdi i lyset af det nye fjendebillede såvel som det udstyr, herunder specielt skytset, som evt. kunne anvendes i det genopbyggede danske forsvar, og fremkom med en omfattende rapport. I langt de fleste tilfælde anbefalede kommissionen, at befæstninger blev nedlagt, arealer frigivet og skytset skrottet. Den svære grænsebefæstning, tyskerne havde bygget langs vestkysten, var således til ringe nytte, da den vendte den forkerte vej, men noget af udstyret kunne dog genbruges i de nye danske kystbefæstninger, der nu vendte kanonerne mod øst.

Det gjaldt for eksempel for de to pansertårne med 150 mm tvillingkanoner fra den tyske krydser Gneisenau, som tyskerne havde ladet installere på Fanø for at vogte indsejlingen til Esbjerg havn.

Stevnsfortet
I dag er de færreste danskere klar over, at Danmark i 1950erne byggede et stort underjordisk fort i klipperne ved Stevns. Så stort, at det er blevet kaldt Danmarks Maginotlinie. Der er tale om en komplet, selvforsynende, gas- og atomsikker enhed 18 meter ned i kalkstensklippen, hvorfra toptrænede soldater kunne beherske indsejlingen til Køge Bugt og dermed beskytte København, samtidig med at de kunne overvåge trafikken i den vestlige del af Østersøen og rapportere til NATO.

Fortet blev bevæbnet med de ovenfor omtalte pansertårne, der blev flyttet fra Fanø, samt endnu en 150 mm kanon, der tjente til affyring af lysgranater. Kanonerne blev radarstyrede og kunne række hele vejen til den svenske kyst. Senere (1957) kom batterier med Nike og Hawk missiler til. Med Sovjetunionens fald i 1989 ophørte Stevnsfortet med at have strategisk betydning og det blev udfaset af det danske forsvar i 2000. I skrivende stund (06.2007) er fortet ved at blive indrettet til koldkrigsmuseum, komplet med kanoner og det hele.

Langelandsfortet
Fortets opgave i årene 1953 - 1993 var at beherske gennemsejlingen til Store Bælt og sammen med Stevnsfortet dermed være i stand til at lukke Østersøen af. Fortet, der ligger på det sydlige Langeland tæt ved Magleby, var bestykket med fire stk. 150 mm kanoner (S.K. C/28) som var sekundær bevæbning fra oplagte tyske lommeslagskibe og oprindeligt opstillet ved Knudshoved af besættelsesmagten.

Placeringen dækkede således ikke for passage gennem Lille Bælt, men det er et snævert farvand, der evt. ville kunne dækkes af hærkystartilleri. 

Også Langelandsfortet er i dag et koldkrigsmuseum med tolv bunkere spredt rundt i terrænet, samt en sovjetisk MIG 23 jager og den pensionerede danske ubåd Springeren.

Bangsbo Fort
Et af de få tyske anlæg, der fortsatte karrieren relativt uændret efter 2. verdenskrig, var Stützpunktgruppe Süd på toppen af Pikkerbakken ved Frederikshavn. Dele af antiluftskytset og radarudstyret blev moderniseret, mens de gamle 150 mm Bofors kanoner fra artilleriskibet Niels Juel, som tyskerne havde afmonteret og installeret her, forblev i tjeneste. Under navnet Bangsbo Fort blev der hejst stander i 1952 og fortet forblev i aktiv tjeneste indtil forsvarsforliget i 1960erne, hvor det skønnedes for umoderne til at kunne gøre nytte. Bangsbo Fort er i dag et velholdt frilandsmuseum med udstillingsbunker.

Atomtruslen og opgradering af beskyttelsesbunkere
Truslen om atomkrig forekom særdeles nærværende for den almindelige dansker op gennem 1960erne og 70erne og affødte flere initiativer, der skulle beskytte og ruste civilbefolkningen. Bl.a. blev de gamle luftbeskyttelsesrum fra krigens tid, de små iglo-formede bunkere, der ligger strøet rundt i de fleste større byer, moderniserede med nyt luftsystem og nye ståldøre. Alle, der var unge eller voksne dengang, husker også de husstandsomdelte pjecer "Hvis krigen kommer" (1962) og  "Om at overleve", der blev udsendt så sent som 1983 - den kolde krigs højdepunkt - og civilforsvarets formaninger om at have dåsemad hjemme til 14 dages forbrug. Det var også Hjemmeværnets glansperiode med 75.000 mand under våben, og på Christiansborg var det fodnotepolitikkens lidet glansfulde æra, der såede tvivl hos vore NATO-partnere om i hvor høj grad forsvarsvilje var et udbredt fænomen i hele det politiske spektrum.

Det kan nok være svært for unge i dag at forstå, at en konfrontation mellem supermagterne dengang forekom realistisk, da det trusselsbillede, de i dag står over for, jo er et ganske andet og meget mere komplekst, men det var meget virkeligt dengang.

Murens fald og den kolde krigs afslutning
I 1989 var der som bekendt afdansningsbal for kommunismen som bloktrussel og vestligt fjendebillede. Muren faldt, Tyskland blev genforenet efter 44 års opsplitning, Trabi'en blev kultbil i vesten og demokratiet holdt sit indtog (sådan da) i østblokken. Gamle fjender blev potentielle venner og samarbejdspartnere, verden drog et lettelsens suk og fremtiden for et forenet og fredeligt Europa så for en kort stund lys og lykkelig ud.

Bare få år senere krakelerede dette glansbillede jo, og den vestlige verden stod over for helt nye farer, som det ligger uden for denne hjemmesides scope at komme ind på. Konstateres kan det imidlertid, at de farer, der truer os i dag, ikke kan imødegås med bunkere og kanoner, og at vi med Atlantvolden og Koldkrigsforterne nok har set de sidste større befæstningsbyggerier på dansk jord.

En tur til disse er som en tur i en tidsmaskine - prøv det...

     
         
         
         
         
         
               
             
             
     

Stevnsfortet

Oversigtskort & Fotogalleri

       
             
             
     

Langelandsfortet

Oversigtskort & Fotogalleri

       
             
             
      Bangsbo Fort

Oversigtskort & Fotogalleri
       
     


"Hvis Krigen Kommer"
PDF (6 Mb)

       
             
 
Iglo-bunker
       
         
         
     

 

       
             
             
      Berlinmuren, der i 44 år skilte øst fra vest

 

       
             
             
      "Through-the-Wall" Trabi        
                 
                 
                               
                               
           
                               
                               

Spawn in:

INTRO
STEDER
FAKTABLADE
BØGER & FILM
LINKS